Trochę ciekawych informacji o wnętrzach, drewnie i sztukaterii - Sztukateria na elewacje

Trochę ciekawych informacji o wnętrzach, drewnie i sztukaterii - Sztukateria na elewacje listwy mdf
™stoÅ›ci pÅ‚yty pilÅ›niowej, która wynosi od 500 kg/m3 do 1000 kg/m31. Warto zwrócić uwagÄ™ na fakt, że subiektywna gÄ™stość pÅ‚yty zależy od gÄ™stoÅ›ci włókien, które byÅ‚y użyte do jej wytworzenia. Cienka pÅ‚yta MDF o gÄ™stoÅ›ci powyżej 850 kg/m3 stworzona z może być uważana za HDF. ProdukcjÄ™ pÅ‚yt MDF na masowÄ… skalÄ™ rozpoczÄ™to w Europie i Ameryce Północnej w latach 80. XX w. Zalety pÅ‚yty MDF: doskonaÅ‚e podÅ‚oże dla fornirów, folii 3D, papierów dekoracyjnych melaminowanych; izotropowa (jej wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci sÄ… takie same we wszystkich kierunkach, na skutek braku ziarna), a wiÄ™c nie ma tendencji do podziaÅ‚u; elastyczna, może być stosowana do powierzchni zakrzywionych; Å‚atwa w ksztaÅ‚towaniu, daje siÄ™ Å‚atwo frezować w dowolny sposób; dziÄ™ki odpowiednim dodatkom może mieć rózne wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci (np. wilgocioodporna, niezapalna, barwiona w caÅ‚ym przekroju itd.); dostÄ™pna w wielu gruboÅ›ciach i formatach; Å‚atwa do wykoÅ„czenia (np. farbÄ…). ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_MDFZalety i wady pÅ‚yt MDFZalety pÅ‚yty MDF doskonaÅ‚e podÅ‚oże dla fornirów, folii 3D, papierów dekoracyjnych melaminowanych; izotropowa (jej wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci sÄ… takie same we wszystkich kierunkach, na skutek braku ziarna), nie ma tendencji do podziaÅ‚u; elastyczna, może być stosowana do powierzchni zakrzywionych; Å‚atwa w ksztaÅ‚towaniu, daje siÄ™ Å‚atwo frezować w dowolny sposób; dziÄ™ki odpowiednim dodatkom może mieć różne wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci (np. wilgocioodporna, niezapalna, barwiona w caÅ‚ym przekroju itd.); dostÄ™pna w wielu gruboÅ›ciach i formatach; Å‚atwa do wykoÅ„czenia (np. farbÄ…). Wady pÅ‚yty MDF niskiej jakoÅ›ci pÅ‚yta MDF może puchnąć i Å‚amać siÄ™; tÄ™pi ostrza szybciej niż wiele odmian drewna; wprowadzanie wkrÄ™tów w krawÄ™dź pÅ‚yty generalnie spowoduje efekt podobny do rozwarstwienia; podlega znacznemu skurczowi w Å›rodowisku o niskiej wilgotnoÅ›ci; różna chÅ‚onność lakieru na krawÄ™dzi i powierzchni, wymaga gruntowania na powierzchniach poprzecznych; malowanie farbami lateksowymi jest trudne ze wzglÄ™du na szybkie wchÅ‚anianie wody.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_MDFCiekawostka - twardość drewnaTwardość drewna ? obok gÄ™stoÅ›ci jedna z cech charakteryzujÄ…ca materiaÅ‚ jakim jest drewno. OkreÅ›lanie twardoÅ›ci drewna w porównaniu z innymi materiaÅ‚ami jest trudne, ponieważ niejednorodna jest struktura drewna (drewno wczesne, drewno późne). Na wyniki pomiaru ma także wpÅ‚yw wilgotność drewna, a także rodzaj przekroju na którym dokonywany jest pomiar. Twardość poszczególnych gatunków porównywać możemy tylko w oparciu o wyniki otrzymane przy zastosowaniu tej samej metody pomiaru. Na poczÄ…tku XX w. rozpoczÄ™to próby nad okreÅ›leniem metody pomiaru, która dawaÅ‚aby porównywalne i powtarzalne wyniki. Pierwszym byÅ‚ Bugsen, którego metoda pomiaru polegaÅ‚a na wbijaniu w drewno igÅ‚y o okreÅ›lonej Å›rednicy na staÅ‚Ä… gÅ‚Ä™bokość 2 mm. SiÅ‚a potrzebna do tego byÅ‚a wartoÅ›ciÄ… okreÅ›lajÄ…cÄ… twardość drewna. Jednak ten rodzaj pomiaru dawaÅ‚ dość nierówne wyniki ze wzglÄ™du na niejednorodność drewna wczesnego i późnego. MetodÄ™ tÄ™ zastÄ…piono metodÄ… Janki, która polega na wciskaniu kulki stalowej o okreÅ›lonej Å›rednicy (11,284 mm) w próbkÄ™ drewna. Badanie wykonuje siÄ™ na specjalnej maszynie i trwa ok. 2 minut. Szybkość obciążania powinna wynosić 320 - 480 kG/min. Wynik wyrażony jest w kG/cm2 lub MPa. Dokonuje siÄ™ co najmniej 4 wciski na każdym przekroju, wiÄ™c jest możliwość uÅ›rednienia pomiarów. Metoda ta też nie jest idealna, ale jest obecnie najbardziej rozpowszechniona. NowszÄ… metodÄ…, która sprawdza siÄ™ lepiej np. w przypadku drewna iglastego, które ma niejednorodnÄ… strukturÄ™ jest metoda Brinella. Polega ona, podobnie jak w metodzie Janki, na wciskaniu kulki o Å›rednicy 10 mm w próbkÄ™ drewna, jednak mierzy siÄ™ nie siÅ‚Ä™ potrzebnÄ… do wciskania kulki, bo ta jest staÅ‚a, a Å›rednicÄ™ odciÅ›niÄ™tego wgniecenia. SiÅ‚Ä™ potrzebnÄ… do wciÅ›niÄ™cia kulki różnicuje siÄ™ w zależnoÅ›ci od gÄ™stoÅ›ci drewna. Np. dla drewna o maÅ‚ej gÄ™stoÅ›ci stosuje siÄ™ siÅ‚Ä™ 10 kG, dla bardzo zwartych 100 kG. Czas badania trwa ok. 1 minuty.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Twardo%C5%9B%C4%87_drewna